Kvalitet och miljö

Hem / Om oss / Kvalitet och Miljö

Vår ambition är att ständigt utveckla kompetensen inom vårt miljö- och kvalitetsarbete. Detta sker genom kontinuerlig utbildning av all personal samt genom fortlöpande översyn och uppdatering av våra rutiner och styrande dokument. Målsättningen är att vårt kvalitetssystem och miljöledningssystem skall uppfylla kraven enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

Kvalitetspolicy 

Vår ambition är att ständigt utveckla kvalitetsarbetet och främja en hållbar utveckling. Ledningen och anställda skall ha ansvar för kvalitet och följa uppsatta rutiner och instruktioner.   

Vi skall säkra att kundens krav tillgodoses och att interna kvalitetskrav efterlevs så att slutprodukten håller en god kvalitet.   

Vi skall uppfylla gällande lagar och föreskrifter för installationer. Installationer skall utföras av utbildade och kompetenta personer.   

Vår ambition är att vi uppfattas som en god och säker leverantör inom vårt kompetensområde med återkommande affärer som följd.

Miljöpolicy 

Vår ambition är att utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling. Ledning och anställda ska ha ansvar för miljön och följa uppsatta rutiner och instruktioner. 

Vi ska ge relevant miljöutbildning till anställda och informera projektanställda så att de motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. 

Vi ska uppfylla kraven i miljölagar och förordningar. ¨

Vi ska ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt. Vi ska minska och förebygga de skadliga utsläppen. Genom ständiga förbättringar ska vi arbeta för ett samhälle i kretslopp. 

Vi ska ha en öppen attityd i miljöfrågor mot våra intressenter och påverka leverantörer och entreprenörer för att minska miljöpåverkan.

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies