Vi är experter på tekniska gaser

Hem / Teknik & Tjänster / Medicinska gaser

Inom Sandbäckens har vi ett bolag  specialiserade på gasinstallationer inom sjukhus, laboratorier och processindustri. Sandbäckens Medicinska Gaser AB

Medarbetarna har mångårig erfarenhet och expertis från arbete med rörinstallationer för gas och står redo att hjälpa till vid nybyggnation, ombyggnation, renoveringar och/eller provning av gasanläggningar.  Montörerna innehar svetsarprövningar för orbitalsvetsning, flamlödning med skyddsgas och TIG-svetsning

Sandbäckens Medicinska Gaser AB är även ackrediterat av Swedac som kontrollorgan för trycksättning med gas och  kan därigenom hjälpa till med att utföra tryckprovning- och läckagekontroll av rörsystem med gas. 

Medicinska Gassystem

Vi erbjuder nyinstallation, ombyggnation och/eller provning av medicinska centralgassystem. Vår arbetsledning innehar utbildningar i centralgasanläggningar för medicinska gaser och riskhantering av medicinska gasanläggningar. Våra montörer innehar godkända svetsarprövningar, utbildning i visuell kontroll och intyg om utförande av skyddsgaslödning. 

Vårt bolag, Sandbäckens Medicinska Gaser AB vi är ackrediterade av Swedac för trycksättning med gas kan och erbjuder tryckprovning- och läckagekontroller av olika typer av system. När anläggningen är färdiginstallerad och tryckprovad så kan vi även hjälpa Er med nödvändig provning för att Ni skall känna er trygga med att anläggningen levererar enligt designspecifikationen och därmed att Ni tryggt kan skriva under försäkran om överensstämmelse. 

Vi har stor erfarenhet av att utföra provningsprogram enligt SS-EN ISO7396-1 som är den europeiska standard reglerar konstruktion, installation och provning av medicinska centralgasanläggningar. Förutom den europeiska standarden SS-EN ISO7396-1 så har vår personal även vana av att arbeta enligt regionala normer som SIS HB370 och Locums riktlinjer.

Tryckprovning och läckagekontroll med gas

Sandbäckens Medicinska Gaser AB är ackrediterade för tryckprovning med gas. Vi kan därför stå till tjänst om Ni önskar hjälp med tryckprovning av system som av någon anledning inte tål att vätska används som tryckmedia. 

Normalt genomför vi tryckprovning med inert gas som exempelvis nitrogen för att inte riskera att utsätta systemen för fukt, partiklar eller annat som kan kontaminera dem. Vi går igenom provobjektet och gör en dokumenterad riskbedömning. När systemet bedömts som redo för trycksättning samt att alla nödvändiga förberedelser har vidtagits så genomförs därefter tryckprovningsmomentet. När tryckprovningen är genomförd sänks trycket och vi utför en läckagekontroll. Resultatet från provningen dokumenteras därefter i ett protokoll som överlämnas till Er efter att aktiviteten avslutats.

Processindustri

Om Er process eller produktion är beroende av gas i någon omfattning så kan vi vara behjälpliga vid nyinstallation, ombyggnation eller tillbyggnation av dessa. Våra medarbetare har erfarenhet av installationer av stora anläggningar med krav på stora gasflöden och där försörjningskällor utgörs av gastankar eller kompressorcentraler. 

Har Ni behov av lite mindre anläggningar för specialgaser där försörjningskälla utgörs av tömningscentraler för gasflaskor så hjälper vi er självfallet med detta också.

Gas i laboratoriemiljö

Skall Ni bygga nytt, bygga ut eller bygga om i Era laboratorier där Ni är i behov av installation av system för specialgaser, tryckluft eller andra medier där fokus ligger på gaskvalitet, renhet och noggrannhet så är vi på Sandbäckens din leverantör! 

Vi installerar hela system från gasförsörjning till uttagsposter och vår personal har stor erfarenhet av högrena installationer. För oss innebär detta allt från att hålla rent i den omgivande miljön där systemet installeras, till att rörsystemet skyddas från partiklar och smuts genom våra tillverkningsmetoder, till att använda beprövade och kvalitativa komponenter och slutligen att provning och dokumentation genomförs på ett sådant sätt att Ni kan känna er trygga med installationen.

Gas i renrum

Funderar Ni på nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av Era gassystem i renrum? Låt  Sandbäckens hjälpa er med installationsarbetet från gasförsörjning till uttagsposter. 

Precis som för specialgasinstallationer i laboratoriemiljö så har vår personal god erfarenhet av högrena installationer även i renrum. Installationer i renrum ställer bland annat höga krav på renhållning av den omgivande miljön såväl som att rören skyddas från partiklar. Förutom renhet så ställer renrumsmiljön även krav på hur rören förläggs för att förhindra dammansamling och liknande. Vi står till Er tjänst med rådgivning och erfaren personal för att Ni skall känna Er trygga med gassystemen i Era renrum.

© Copyright 2024 Sandbäckens        SitemapCookies | Integritetspolicy